1645 - Vitézi ajánló levél

"Adjok mindeneknek értésére, kik ez mi levelönket látják, hogy az nemes és vitézlő Váradi Stepan Ferenc Uram nálunk öt loval szolgálván, esztendeit jó becsülettel,..."

Váradi Stepán Ferenc ajánlólevele...

 

1645. április 29-én kelt levelében ajánlja Váradi Stepán Ferenc vitézt más udvarokba is szolgálatra, mondván, hogy őkegyelme kiválóan szolgálta őt magát is…

A végváriak tanulásának és tudás gyarapításának tipikus példáját számos esetben olvashatjuk. Zrínyi Miklós írta egy ajánlólevelében:

"Mi Zrinyi Miklós örökös gróf, Zala és Somogy vármegyéknek főispánja etc. Adjok mindeneknek értésére, kik ez mi levelönket látják (…), hogy az nemes és vitézlő Váradi Stepan Ferenc Uram nálunk öt loval szolgálván, esztendeit jó becsülettel, emberséggel kitöltvén (…), jamborul ment el mitőlönk, másutt is látni, hallani, tanulni és próbálni igyekezvén. Ennek bizonyságára adtok neki ez mi kezönk iratával megerőséttetött levelönket, kérvén minden rendeket szeretettel, hogy Stepan Ferenc Uramat jártában, keltében lássák jó szemmel, és ahol kívántaték, szolgálatját vegyék bízvást, jó kedvvel, miérettönk és az mi barátságunkért. Íratott Csáktornyán, 29. Aprilis Anno 1645. Z Miklos."

Szerecz Miklós: Vitézség tükrei. Zrínyitől Rákócziig. – kézirat.

lásd. Stepan Ferencnek. In: Zrínyi Miklós válogatott levelei. Bp. 1997. 27.