1664 - Zrínyi-újvár ostroma 1.

„Ez hát a várt és remélt segítség!”

Hírek a Zrínyi-Újvár ostromáról...

 

1664. júniusának végén az előrenyomuló török nagyvezér, Köprülü Ahmed pasa hadserege már Zrínyi-Újvárat vívta; a császári hadvezetés – főerőivel – nem avatkozott a küzdelembe...

Zrínyi a segítőhadak szervezésén munkálkodott és sietett a vár alá, ott öccse, Zrínyi Péter több rohamot is vezetett a védők felmentésére.

"…tegnap reggel ment ostromnak az török, az revelinaban már benne is volt. A németek szaladtak is, de a magyar hajdúsággal megsegítettük s a törököt egyszerre kivágtuk az sáncból. Sok török veszett el, az mieinkben harmincig. Ez estve mintegy tízezren mentek csatára, Zrínyi Péter uram lévén előttük…"

A Rajnai Szövetség vezérei is tudtára adták azonban Zrínyinek, hogy a várat fel kell adni, mert megvédelmezni már nem lehet. A császári csapatok pedig nem avatkoztak a küzdelembe. Zrínyi Miklós keserűen és nagy fájdalommal írta a Gráci Haditanácsnak, Csáktornyáról június 30-án keltezett latin nyelvű levelében:

"Amit egyetlen történetíró még fel sem jegyzett, és egészen hallatlan dolog, lelkem nagy fájdalmával írom Excellenciátoknak, hogy az én új váramat, teljesen ép állapotban, ágyúktól össze nem rombolva és alá nem aknázottan, ma reggel a mi nagyobb létszámú seregünk szeme láttára, puszta karddal elfoglalta és megszállta a török. Ez hát a várt és remélt segítség! Montecuccoli gróf úr sohasem engedte meg, hogy kardot rántsunk ennek a várnak a védelmére. Ez arra kényszerített, hogy a postával őfelségéhez siessek, de a magyar urak ma ismét nagyon kérleltek, és maga Montecuccoli úr is, hogy térjek vissza. Amíg itt veszteglek, és visszatérést fontolgatom, érkezik hozzám a vár elfoglalásának gyászos híre. Excellenciátok intézkedjenek gyorsan, és bizonyítsák be őfelségének, hogy nincs a világon olyan hatalmas hadsereg, amely több várat és országot vesztene el, ha mindig így harcolna. Én innen ismét visszamegyek a táborba, amely a hír szerint egészen meg van döbbenve, és megvédem a Mura átkelőjét (még ha egyedül kell is maradnom), és nem hátrálok utolsó csepp véremig, mert itt az ideje és helye, hogy a haza minden polgárának meg kell halnia. A jövőről semmi többet nem írok, gondoskodjanak ők maguk mindenről."

 

Szerecz Miklós: Vitézség tükrei. Zrínyitől Rákócziig. - kézirat

 Esterházy Pál levele Zrínyi-Újvár alól 1664. Június 28.-án feleségéhez, Esterházy Orsolyához. In: ZK III. 327.
A Gráci Haditanácsnak. In: ZMvl. 162.