1564 - I. Ferdinánd levele

1564. március 18-án, Bécsben kelt levelében az uralkodó, I. Ferdinánd király utasította a Pozsonyi Kincstárt, hogy a szigeti jövedelmeket részletesen összeírják és összegezzék, s számára azt elküldjék, mind ezentúl rendelkezett röviden a foglyok és a hadizsákmány felosztásának módjáról is, arról, hogy az Udvart a szigetiek zsákmányából miből s mennyi illeti. A levél azért fontos számunkra, mert árulkodó bizonyítéka annak, hogy az 1550-es években tapasztalható szigeti defenzíva - vagyis a törökök sikeres törekvése Szigetvár elszigetelésére - egy évtizeddel később főként Horváth Márk kapitánysága - s annak halála után - Zrínyi Miklós főkapitánysága idején megszűnt. Sőt, a szigetiek mentek át offenzívába, s nem csak a közvetlen szomszédságú török végeket, de a Hódoltságban messzebb fekvő területeket is háborgattak, sarcoltak... egyszóval a vár jövedelmeit is megnövelték:

"Fölolvasták nekünk leveleteket, amelyekben Siklós és Valpó várak és környékük jövedelmeinek visszavételéről, a mi szigeti várunk jövedelmeinek növelésére terveket és javaslatokat fejtettetek ki alázatosan. Mi első sorban azt tartjuk jónak, hogy az említett várak tartományainak és az összes jövedelmeiknek megismerésére a szigeti várkapitány tekintélyével minden egyes városból és faluból a bírákat, másrészt esküdteket Szigetbe hívjátok össze, és kérdezzétek ki őket az összes városban és faluban lakók számáról, hozzáírva a jobbágyokat is, és vegyétek számba a szabad alattvalókat és jövedelmeiket. Ezeket később a kapitány és praefectus pecsétjével ellátva küldjétek el nekünk egyenkint, ahogy következnek. Ami pedig a dolog még alaposabb megismerését illeti, úgy véljük, nem fölösleges az a szándék, hogy bekérjük Henyey Miklóstól is a lajstromot, sőt mellette még méltóságos és nagyságos Peren Gábortól is, aki ezeket a javakat kötelességszerűen kezelte, azoknak jövedelmeit begyűjtötte és elszámolta. Továbbá közöljük azt a véleményünket is, hogy megbízzuk Perneszy Pált, a mi adószedőnket, a várak tartományainak területén adószedési hatáskörrel, és odaadjuk melléje az egyik apátot Kaposvárról és Zalavárról. Szigeti ellenőrünket, Gerdák Istvánt is, teljes mértékben foglalkoztatni akarjuk. Ezért helyesnek tartjuk, hogy míg a szigeti kapitány vagy vele együtt helyettese is távol van, ő a tekintélyével annál könnyebben fejezhesse be azon tartományoknak és jövedelmeknek vizsgálatát. Ha pedig az az elfoglaltsága szabálya szerint megszűnik, azon tartományoknak és minden jövedelmeknek világos leírását az említett Perneszy fejezze be, s nekünk, amint mondtuk a kapitány pecsétjével hitelesítve küldjétek el. Helyesnek tartjuk továbbá, ha eközben Perneszy, azon javakat a praefectus és gondnoka, további meggondolásainak alapján működik, mégpedig úgy, hogy az összes jövedelem a mi szigeti várunk rendelkezésére álljon. Ellenőrünk révén erre törekedni kell. (...) Egyébként ami a szigeti jövedelmek gyarapodását illeti, ahogy ez látszik, mi is helyeseljük, hogy Sziget várának minden javadalmára kiterjedő titkos vizsgálatát Perneszyre kell bízni. Véleményetek nyomán az a meggyőződésünk, hogy a szigeti kapitány is összegyűjtvén a jövedelmeiről készített kimutatásokat, így átvizsgálva és megismerve a jövedelmeket, ilyenformán megbízhatóbb elszámolás indulhat ettől kezdve. Ezért úgy ítéljük, hogy el kell fogadni, hogy a pécsi püspökség teljes tizede a mi számadásunkba szerepeljen, illetve néhány vidék tizedét a kapitány vagy mások is elvegyék, hogy ezen a címen a tizedek fölosztása a mi különösebb károsodásunk nélkül menjen végbe. éppen ezért nektek szigorúan meghagyjuk, hogy ezt a vizsgálatot rendkívüli eligazítással az említett Perneszyre bízzátok, és az általatok megfogalmazott levelet, amelynek tárgya a számadások bekérése Zrínyitől, nekünk is küldjétek meg a többi elintézendővel együtt. Igyekezzetek, mert mindezen dolgok nagy sürgősséget kívánnak! A hadizsákmányról és a török foglyokról annyit, hogy belőlük harmadrész jusson nekünk, a többi a katonák zsoldjára fordítassék. Haditanácsunkban majd meg fogjuk vitatni, és ahogyan haszonnal jár, úgy fogunk határozni.


Ferdinand s.k."