1566 - Gyula és Szigetvár

Gyula és Szigetvár. A két egymástól földrajzilag távol eső XVI. századi magyar végvár sorsa nagyon szorosan kapcsolódik egybe. Elsősorban Kerecsényi László személye miatt, aki 1555-ben sikerrel vetette vissza Tojgun budai pasa próbálkozását Szigetvár megszerzésére.

 

Másrészt ő volt az, aki 1566-ban - éppen azokban a napokban védelmezte Gyula várát, amikor a szultáni fősereg éppen Sziget falait vívta. Kevéssé közismert - ezért érdemes szólani róla - , hogy az 1566. évi nagy török háború egy átfogó török stratégiát jelentett, mert a főerők - Nagy Szulejmán szultán - hadai Szigetvár alá szálltak, de Pertev pasa parancsba kapta, hogy Gyula várát szerezze meg, vagyis ostrommal foglalja el (s ezentúl Arszlán budai pasa Palota ostromára kapott parancsot, ezt Thúry György sikerrel megoltalmazta).

 

Gyula végvárának a szerepe Temesvár 1552-ben bekövetkezett eleste után értékelődött fel. Mágócsy Gáspár kezdette meg a gyulai vár korszerűsítését - hiszen ez ebben is hasonlatos lévén Szigetvárhoz - hogy "hevenyészett", un. vízi vár volt (modus hungaricus), nem egyedülállóként ebben a korban (lásd. pl. Kanizsa).

 

1561. március 21-én kelt az a levél, amelyet Kerecsényi László gyulai kapitányként írt a nádorhoz, Nádasdy Tamáshoz, s melyben értesítette arról, hogy a gyulai vár rossz állapotban van, s megerősítésre szorul, nagy munkálatokat kíván, míg az egykori szolgálati helyéről, Szigetvárról azt írja ekkor, hogy jól megerősített hely:

"Oly pusztába szállottam, minha mezőn volnék. Ha tisztán mezőn volnék, és népem volna, inkább bízhatnék hozzá. Ezt oly igen nehéz megépíteni, hogy könnyebb volna akárhol a mezőben újonnan várat csináltatni. Az árkát be kellene tölteni és eléje húzni falat és más árkot ásni, de ezt számtalan munkával lehet csak... Az Úristen látja , hogy hozzákezdeni is rettenetes. A comissárius urak, kik itt voltak velem, látva e háznak rettenetes romlását, írva adták a császár képében, hogy ami a Tiszán innen van, ide kell foglalni, hogy ide tartozzon, és őfelsége e végházat építtesse velük... Két pribék jött Szolnokból. Azok mondják, hogy a török had megszállja Szigetet. Ezt én nem hiszem, mert Sziget megépült és jól megcsinált ház. Hát ha had leszen, én ide várom.
Gyulában, 21 Márty 1561
Ladislaus Kerechényi"