1650 - Az Sipos, Trombitás és Dobos tisztek felől.

Hadivázlatok Zrínyi Miklóstól

(1620-1664.)

 

"Az Sipos, Trombitás és Dobos tisztek felől.


Mindenik gyalogh Compániában két dobos és két sipos vagyon, azokat az Zászló tartó az Hadnak Ura engedelmébűl fogadgya, vagy az Hadnagy akarattyával szerzi megh eőket mennél jobban lehet.

 

Az eő tiszti ezek, hogy mindenkor az Zászló Tartóval és az eő szállásán lévén, eőket mingyárt feltalálhassák. Ha az Zászló Tartó fen vagyon az Zászlóval, tehát sipolnj és dobolnj kell, a meddigh öszve gyűlnek az népek. Ha az ellenséghre, vagy útra megyen, az Zászló Tartó, tehát az egyik sipos annál marad az dobossal együt, és az másik az Puskásoknál és Dárdásoknál.

 

Ha az egész sereg elindul, ottis külömb observatio[494] vagyon, az melyrűl az magok közöt választott Hadnagyok szoktak dispositiót[495] tennÿ.

 

Az Dobosok tartoznak mindennemő Parancsolattyát az Capitánynak és Hadnagyoknak hiven végben vinnj, és ha elküldik vagy dobbal körűl járnj, vagy más állapotot végeznj, készek legyenek arra. Azért igen jó, hogy hangos és értelmes szavok légyen, mert gyakorta eőket az ellenséghez küldik, hogy vélük valamirűl végezzenek, és a mellet jámbor, Istenfelő és emberséges emberek legyenek, és az Comission[496] kivűl semmit se tractállyanak:[497] egyebet se kevesebbet se többet. De az Capitányok gyakorta magánossan való embereket tartanak, az mellyek által ez illyen dolgokat végben viszik."

 

 

forrás: Balatoni Imre