1650 - gr. Zrínyi Miklós levele

1650. április 24-én kelt latin nyelvű levelében, gróf Zrínyi Miklós Keglevich Péternek a (zala)egerszegi kapitánynak – Batthyány Ádám helyettesének – írott levelében tudatja, hogy egy Vuragovics György halála miatt megüresedett kapitányi helyet – a forrás nem közli melyiket s mikortól –, Malenics Györgyre ruházott, s így nem áll módjában Keglevich harmadik fiának, Keglevich Lászlónak (aki az 1640-es években Kapronca kapitánya volt) jutatni…

 

„Tekintetes és Méltóságos Uram, Igen Tisztelt Atyámfia! Üdvözletem küldöm és készséges szolgálataimat ajánlom.
Méltóságod levele elegendőképpen kinyílvánította kívánságát néhai Vuragovics György kapitányságával kapcsolatban, mely az ő halála folytán betöltetlen. E tekintetben valóban semmi sem maradt volna el, ha valamivel előbb tudomásomra jutott volna, s hacsak Malenics György már mások előtt nem kért volna meg engem, emlékeztetve egy régi ajánlatomra, hogy az első üresedés alkalmával ilyen tisztséget adok neki; de még az ajánlatom sem akadályozott volna, s a magam szándékának és Méltóságod óhajtásának eleget tettem volna, hacsak már rá nem ruháztam volna magát a kapitányságot az előbb mondott Malenicsre. Tanácsosabbnak is vélem, hogy Méltóságod fia-ura ne kötelezze magát ilyen tisztségre olyan érett korban, aki többre pályázhat előbb, és súlyosabb dolgokkal tehet kísérletet; nem kétlem, hogy több hasonló és nagyobb tisztség is akad majd számára, és amennyiben lehetséges lesz, magam is nagyon szívesen rajta leszek, hogy mindenben kedvébe járjak Kegyelmednek mint igen tisztelt uramnak, atyámfiának, kérvén, hogy mentségemet a jelenlegi esetben szíveskedjék elfogadni és tartson meg engem hívének. Egyébként kívánom éljen Kegyelmed soká boldogan és jó egészségben.
Csáktornya 1650. április 24.
Méltóságodnak készséges szolgája és rokona
C N a Zr.”

Egerszeg vára a XVII. században.

 

Lásd. Zrínyi Miklós válogatott levelei. Bp. 1997. 51-52.