1659 - gróf Zrínyi Miklós levele a horvát rendeknek

1659. április 1-én kelt latin nyelvű levelében gróf Zrínyi Miklós horvát báni tisztségéből utasítja a horvát rendeket, s köztük a címzetett gróf Erdődy Imrét is, hogy az elhúzódó és egyre forróngóbb horvát parasztfelkelés letörése miatt fegyvereseivel Túrmezőn jelenjék meg. Tudjuk, hogy Zrínyi – mint horvát bán – sokáig közvetíteni próbált és a békés tárgyalások híve volt – több levél is tanúskodik erről – azonban a parasztfelkelés tüze nem hagyott alább, sőt egyre inkább terjedt már a szomszédos örökös tartományokat is veszélyeztetve…

„Nagyságos Gróf Úr, Nagyrabecsült Atyámfia! Üdvözletemet küldöm és szolgálataimat ajánlom.
Mivelhogy a tisztelendő zágrábi káptalan sziszeki lázadó parasztjainak féktelen vakmerőségükben eszük ágában sincs, hogy annyi figyelmeztetésre s a hajdani bolog emlékezetű III. Ferdinánd és mostani kegyelmes urunk, császárunk kegyelmes parancsára tartott különböző tárgyalások után észre térjenek, és megadják földesuraiknak a köteles szolgálatokat, sőt nyilvánvaló, hogy vakmerő törekvésük az ország veszedelmére napról-napra fokozódik, és mivel nem tűrik, hogy békés eszközzel szorítsák őket engedelmességre, szükségesnek látjuk, hogy ő legszentebb felsége rendelkezése szerint szigorú módon, vagyis fegyverrel kényszerítsük őket uraik iránti engedelmességre. Ezért s Varasd szabad királyi városban tartott országgyűlésen hozott törvények alapján általános felkelést hirdetünk az ország karainak és rendjeinek folyó április hó 7-re a Túrmezőre. Megkeressük tehát Uraságodat ezen levelünkkel, és báni hatalmunknál fogva komolyan meghagyjuk, hogy a fent megjelölt időben és helyen személyesen, saját jól felfegyverzett embereivel együtt, a törvénycikkben megállapított számban, jelenjék meg. További rendelkezésünket ott veszi készhez. Egyébként kívánjuk Uraságodnak, éljen boldogul. 
Kelt Csáktornya várunkban, 1659. április 1-én.
Nagyságos Uraságodnak szolgálatra kész atyjafia
C Nic a Zrin
Banus"

Ui. Ha a nevezett lázadók ügyét elintéztük, Uraságod bizonyos legyen abban, hogy minden módon rajta leszünk azon, hogy saját lázadóinknak ügy is jól véget érjen.

 

Lásd, Zrínyi Miklós válogatott levelei. Bp. 1997. 111.