1664 - Zrínyi Miklós levele 1

1664. április 22-én kelt latin nyelvű levelében gróf Zrínyi Miklós beszámol - valószínűleg a Julius Hohenlohénak, a Rajnai Szövetség birodalmi német hadai parancsnokának, hogy Kanizsa ostromának előkészületei miként is állnak... Elsősorban a vonulási útra hívja fel a figyelmet, és arra a nagyon lényeges momentumra, hogy a hírek szerint a február 2-án elégetett eszéki hidat a törökök újjáépítették.

 

"Kegyelmes Gróf Úr, Igen Tisztelt Pártfogóm!


(...) ami a sereg előrenyomulását illeti, azt írtam a gráci tanácsosoknak, hogy akik a Mura mellett vannak vonuljanak le a Szigeten keresztül (ez Zrínyi szavaival a saját muraközi birtokait jelentette - megjegyzés tőlem.), akik pedig a Drávánál, keljenek át és Szlavónián keresztül haladjanak. A legalázatosabban kérem Excellenciádtól higgyje el szilárdan, hogy a Dráván túl jobbak a viszonyok, és utat is találnak, míg itt két vagy három falun kívül - azok is elpusztítva és lerombolva - semmit sem találnak." Eztán Zrínyi arról ír, hogy neki és a vonuló csapatának valamely felesleges takarmánya ugyan van, de egy része a tüzérségi iga- és vonóerő számára van lefoglalva, majd arról hogy: "A legközelebbi pénteken Kanizsa egyik részét megszemléltetem, vagy magam fogom megszemlélni. Két helyen lesz ugyanis szükség az odavezető útra. Semmi megbízható hírt nem tudok: mondják, hogy az eszéki híd elkészült, és a törökök néhány lovasszakasza átkelt, de azt hiszem csak a híd védelmére maradnak ott (...).
Isten őrizze meg Excellenciádat a kereszténység és Magyarország javára, amint mindnyájan reméljük is. Maradok Excellenciádnak legodaadóbb és leghűségesebb szolgája.
Csáktornya, 1664. április 22.

Alázatosan kéretem, parancsolja meg, hogy a pórnép bántatlan maradjon a Szigeten és Szlavóniában, így többet szolgálhatok Excellenciádnak."

 

 lásd. Zrínyi Miklós válogatott levelei. Bp. 1997. 154-155.